สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดบุรีรัมย์

354

26,804

4,228

เมืองบุรีรัมย์ 14 700 109
คูเมือง 16 480 85
กระสัง 23 470 45
นางรอง 39 3,920 1,061
หนองกี่ 12 960 159
ละหานทราย 25 2,500 476
ประโคนชัย 25 2,750 10
บ้านกรวด 13 2,500 24
พุทไธสง 2 92 5
ลำปลายมาศ 4 390 1
สตึก 19 760 7
ปะคำ 20 3,950 911
นาโพธิ์ 3 111 0
หนองหงส์ 43 3,010 2
พลับพลาชัย 9 270 49
ห้วยราช 1 20 0
โนนสุวรรณ 17 1,325 427
ชำนิ 22 1,100 268
บ้านใหม่ไชยพจน์ 2 100 1
โนนดินแดง 23 690 218
บ้านด่าน 2 75 0
แคนดง 12 391 257
เฉลิมพระเกียรติ 8 240 185