สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสระแก้ว

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดสระแก้ว

161

15,721

415

เมืองสระแก้ว 10 610 2
คลองหาด 2 1,100 2
ตาพระยา 24 1,440 0
วังน้ำเย็น 12 920 35
วัฒนานคร 26 1,680 0
อรัญประเทศ 4 170 0
เขาฉกรรจ์ 47 6,651 1
โคกสูง 8 450 51
วังสมบูรณ์ 28 2,700 323