สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนครนายก

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดนครนายก

51

2,250

5

เมืองนครนายก 20 700 0
ปากพลี 6 300 3
บ้านนา 16 800 0
องครักษ์ 9 450 0