สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดฉะเชิงเทรา

74

1,915

193

เมืองฉะเชิงเทรา 2 20 0
บางคล้า 8 170 32
บางน้ำเปรี้ยว 1 30 30
บางปะกง 2 40 0
บ้านโพธิ์ 12 165 0
พนมสารคาม 26 780 0
ราชสาส์น 2 40 33
สนามชัยเขต 1 20 0
แปลงยาว 13 390 0
ท่าตะเกียบ 3 180 103
คลองเขื่อน 4 80 0