สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดตราด

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดตราด

62

2,383

290

เมืองตราด 10 279 16
คลองใหญ่ 11 44 0
เขาสมิง 8 1,250 125
บ่อไร่ 1 30 0
แหลมงอบ 22 660 142
เกาะกูด 9 100 0
เกาะช้าง 1 20 6