สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดระยอง

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดระยอง

125

3,195

396

เมืองระยอง 7 105 0
บ้านฉาง 11 220 0
แกลง 23 460 1
วังจันทร์ 21 465 123
บ้านค่าย 0 0 0
ปลวกแดง 14 453 275
เขาชะเมา 26 1,262 0
นิคมพัฒนา 23 230 0