สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสระบุรี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดสระบุรี

142

5,595

517

เมืองสระบุรี 4 183 0
แก่งคอย 12 830 326
หนองแค 6 120 0
วิหารแดง 8 208 0
หนองแซง 1 25 0
บ้านหมอ 12 240 0
ดอนพุด 1 40 0
หนองโดน 3 60 0
พระพุทธบาท 23 729 192
เสาไห้ 0 0 0
มวกเหล็ก 51 2,550 0
วังม่วง 0 0 0
เฉลิมพระเกียรติ 21 610 0