สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดชัยนาท

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดชัยนาท

68

3,685

801

เมืองชัยนาท 12 120 0
มโนรมย์ 12 240 0
วัดสิงห์ 9 1,085 663
สรรพยา 4 40 1
สรรคบุรี 6 400 0
หันคา 15 1,500 80
หนองมะโมง 10 300 0
เนินขาม 0 0 0