สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดลพบุรี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดลพบุรี

390

18,627

569

เมืองลพบุรี 29 1,515 122
พัฒนานิคม 51 3,052 1
โคกสำโรง 8 320 0
ชัยบาดาล 52 3,390 249
ท่าวุ้ง 10 232 110
บ้านหมี่ 5 340 1
ท่าหลวง 32 1,600 0
สระโบสถ์ 60 3,000 28
โคกเจริญ 15 1,200 0
ลำสนธิ 120 3,578 0
หนองม่วง 8 400 0