สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดอ่างทอง

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดอ่างทอง

103

3,932

242

เมืองอ่างทอง 20 600 0
ไชโย 15 750 66
ป่าโมก 27 1,352 37
โพธิ์ทอง 7 350 20
แสวงหา 4 80 2
วิเศษชัยชาญ 20 600 22
สามโก้ 10 200 97