สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

194

3,551

596

พระนครศรีอยุธยา 10 200 0
ท่าเรือ 19 380 49
นครหลวง 9 130 21
บางไทร 20 570 8
บางบาล 19 380 152
บางปะอิน 14 280 37
บางปะหัน 9 135 39
ผักไห่ 8 160 98
ภาชี 20 200 0
ลาดบัวหลวง 14 285 1
วังน้อย 8 120 7
เสนา 9 130 0
บางซ้าย 13 151 48
อุทัย 6 120 33
มหาราช 11 210 96
บ้านแพรก 5 100 13