สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดนนทบุรี

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดนนทบุรี

80

1,924

1

เมืองนนทบุรี 8 508 0
บางกรวย 23 460 0
บางใหญ่ 10 200 0
บางบัวทอง 17 340 0
ไทรน้อย 12 216 0
ปากเกร็ด 10 200 0