สรุปยอดห้องอบรม จังหวัดสมุทรปราการ

อำเภอ รอบที่อบรม ที่นั่ง ผู้ลงทะเบียนอบรม

รวม จังหวัดสมุทรปราการ

52

1,640

22

เมืองสมุทรปราการ 2 40 0
บางบ่อ 1 20 0
บางพลี 25 1,100 16
พระประแดง 5 100 1
พระสมุทรเจดีย์ 1 20 0
บางเสาธง 18 360 0