สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเจาะไอร้อง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 1 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 3 กันยายน 2562 44 44 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 5 กันยายน 2562 49 48 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 1 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ