สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสุไหงปาดี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 1 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 8 สิงหาคม 2562 20 6 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 3 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 4 กันยายน 2562 60 9 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 5 กันยายน 2562 60 29 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 6 กันยายน 2562 60 37 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 17 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 24 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 31 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ