สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสุไหงโก-ลก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 19 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
2. ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 2 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ
3. ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 3 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ