สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสุคิริน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 1 สิงหาคม 2562 10 2 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 6 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 7 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 8 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 13 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 14 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 15 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 20 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 21 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 22 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 27 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 28 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 29 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 3 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 4 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 5 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 10 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 11 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 12 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 17 กันยายน 2562 80 18 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 18 กันยายน 2562 70 20 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 19 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 24 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 25 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 26 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 1 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 2 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 3 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 8 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 9 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 10 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 15 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 16 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 17 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 18 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ