สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีสาคร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 6 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 15 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 5 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ