สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีสาคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 6 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 15 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 5 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ