สรุปยอดห้องอบรม อำเภอรือเสาะ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 1 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 4 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 5 กันยายน 2562 31 26 รายชื่อ