สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบาเจาะ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 4 กันยายน 2562 100 47 รายชื่อ