สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกรงปินัง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 8 สิงหาคม 2562 30 15 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 15 สิงหาคม 2562 30 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 26 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 27 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 30 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 2 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 3 กันยายน 2562 95 58 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 17 กันยายน 2562 46 46 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 19 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ