สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกาบัง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 1 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 8 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
3. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 28 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
4. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 2 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
5. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 3 กันยายน 2562 70 20 รายชื่อ
6. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 6 กันยายน 2562 70 47 รายชื่อ
7. ห้องประชุมอำเภอกาบัง 24 กันยายน 2562 70 52 รายชื่อ