สรุปยอดห้องอบรม อำเภอรามัน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 13 สิงหาคม 2562 120 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 14 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 21 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 28 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 4 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 17 กันยายน 2562 24 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 18 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 23 กันยายน 2562 44 15 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 24 กันยายน 2562 44 25 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 25 กันยายน 2562 44 10 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 26 กันยายน 2562 44 27 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 2 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 9 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 16 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 23 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 30 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 6 พฤศจิกายน 2562 200 0 รายชื่อ