สรุปยอดห้องอบรม อำเภอรามัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 13 สิงหาคม 2562 120 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 23 กันยายน 2562 44 44 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 24 กันยายน 2562 44 44 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 25 กันยายน 2562 44 44 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน 26 กันยายน 2562 44 44 รายชื่อ