สรุปยอดห้องอบรม อำเภอยะหา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 6 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 26 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 2 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 9 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 16 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 23 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 30 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา 7 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ