สรุปยอดห้องอบรม อำเภอธารโต

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 1 สิงหาคม 2562 20 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 2 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 9 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 2 กันยายน 2562 87 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 4 กันยายน 2562 30 5 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอธารโต 20 กันยายน 2562 60 14 รายชื่อ