สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบันนังสตา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคมอำเภอบันนังสตา 29 สิงหาคม 2562 95 95 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 17 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 19 กันยายน 2562 15 10 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 23 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา 25 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ