สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเบตง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 8 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 9 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 13 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 16 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 19 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 26 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 2 กันยายน 2562 45 30 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 3 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 4 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 5 กันยายน 2562 55 48 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 6 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 16 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 17 กันยายน 2562 80 57 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 18 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ