สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ลาน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 20 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 4 กันยายน 2562 25 21 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน 24 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ