สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกะพ้อ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 14 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 21 สิงหาคม 2562 10 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 22 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 3 กันยายน 2562 10 7 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 4 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 5 กันยายน 2562 15 14 รายชื่อ