สรุปยอดห้องอบรม อำเภอยะรัง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 10 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 17 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 18 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ