สรุปยอดห้องอบรม อำเภอยะหริ่ง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 7 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 14 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 15 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 21 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 22 สิงหาคม 2562 25 6 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 28 สิงหาคม 2562 25 9 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 25 8 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 2 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 3 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 4 กันยายน 2562 40 35 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 5 กันยายน 2562 40 35 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 6 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 9 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 11 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 12 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 18 กันยายน 2562 50 27 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 19 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 20 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 23 กันยายน 2562 40 25 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 24 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 25 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 2 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 3 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 9 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 10 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ