สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสายบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 1 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 8 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 15 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 2 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 4 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 6 กันยายน 2562 20 4 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 9 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี 24 กันยายน 2562 85 77 รายชื่อ