สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งยางแดง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 28 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 4 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 5 กันยายน 2562 30 7 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 9 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 17 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 18 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 23 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 24 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ