สรุปยอดห้องอบรม อำเภอมายอ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 3 กันยายน 2562 15 14 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 4 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 5 กันยายน 2562 16 15 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 9 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 19 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 23 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ