สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปะนาเระ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 2 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 3 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 4 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 6 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 7 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 8 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 9 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 10 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ