สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองจิก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 8 สิงหาคม 2562 15 12 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 21 สิงหาคม 2562 15 12 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 27 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 15 11 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 2 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 4 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 5 กันยายน 2562 5 5 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 23 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 24 กันยายน 2562 35 25 รายชื่อ