สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโคกโพธิ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 6 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 20 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 27 สิงหาคม 2562 35 22 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 3 กันยายน 2562 22 20 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 4 กันยายน 2562 20 13 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 5 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 23 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ 24 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ