สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองปัตตานี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 23 สิงหาคม 2562 10 6 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 28 สิงหาคม 2562 39 39 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 29 สิงหาคม 2562 26 21 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 30 สิงหาคม 2562 39 39 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 2 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 18 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 20 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี 23 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ