สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีนครินทร์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศพก.อ่างทอง 12 กันยายน 2562 90 75 รายชื่อ
2. ศพก.อ่างทอง 17 กันยายน 2562 50 16 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินร์ 18 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 18 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ