สรุปยอดห้องอบรม อำเภอป่าพะยอม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 11 กันยายน 2562 200 185 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 18 กันยายน 2562 200 170 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม 23 กันยายน 2562 50 4 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 7 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ