สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางแก้ว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 14 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 28 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 29 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 30 สิงหาคม 2562 30 24 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 2 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 3 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 4 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 11 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 12 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 17 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 18 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 19 กันยายน 2562 40 13 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 20 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 22 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 30 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ