สรุปยอดห้องอบรม อำเภอป่าบอน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศพก.เครือข่าย หมู่ที่6 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน 16 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
2. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านควนปอม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 18 กันยายน 2562 60 47 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 9 กันยายน 2562 60 36 รายชื่อ
4. ห้องประชุม รพ.สต.หนองธง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 10 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
5. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 3 กันยายน 2562 60 57 รายชื่อ
6. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 17 กันยายน 2562 60 64 รายชื่อ