สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีบรรพต

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาหมู่ 10 ต.เขาปู่ 19 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
2. ศาลาหมู่ที่ 2 ต.ตะแพน 11 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
3. ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลเขาปู่ 10 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
4. ศาลาหมู่ที่ 6 ตำบลตะแพน 20 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 17 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ