สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปากพะยูน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 16 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
2. ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 18 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 29 สิงหาคม 2562 180 170 รายชื่อ