สรุปยอดห้องอบรม อำเภอควนขนุน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดโคกศักดิ์ ม.6 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 9 กันยายน 2562 90 30 รายชื่อ
2. วัดโคกโดน ม.2 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 10 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
3. วัดโคกโดน ม.2 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 17 กันยายน 2562 120 112 รายชื่อ
4. ศาลาหมู่ ม.8 ต.ทะเลน้อย 16 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
5. ศาลาหมู่ ม.8 ต.ทะเลน้อย 23 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
6. ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทุลง 11 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่บ้าน ม.7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทุลง 18 กันยายน 2562 120 113 รายชื่อ