สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตะโหมด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 19 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 10 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 11 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 17 กันยายน 2562 80 46 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 18 กันยายน 2562 150 42 รายชื่อ