สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาชัยสน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศบกต.โคกม่วง 20 กันยายน 2562 32 32 รายชื่อ
2. ศพก.ปาล์มน้ำมัน ตำบลจองถนน 3 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
3. ศพก.ปาล์มน้ำมัน ตำบลจองถนน 4 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
4. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เขาชัยสน 16 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
5. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.เขาชัยสน 19 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
6. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่12 ต.หานโพธิ์ 9 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่12 ต.หานโพธิ์ 10 กันยายน 2562 60 33 รายชื่อ
8. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่12 ต.หานโพธิ์ 18 กันยายน 2562 44 43 รายชื่อ
9. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่12 ต.หานโพธิ์ 19 กันยายน 2562 1 1 รายชื่อ
10. ห้องประชุม อบต.ควนขนุน 17 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ
11. ห้องประชุม อบต.ควนขนุน 18 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 5 สิงหาคม 2562 20 4 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 15 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ