สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกงหรา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 7 สิงหาคม 2562 20 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 27 สิงหาคม 2562 50 24 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 28 สิงหาคม 2562 50 13 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 29 สิงหาคม 2562 50 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 30 สิงหาคม 2562 50 35 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 2 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 16 กันยายน 2562 70 32 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 18 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 19 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 20 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ