สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองพัทลุง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 4 กันยายน 2562 230 224 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 10 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 13 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 18 กันยายน 2562 220 211 รายชื่อ