สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหาดสำราญ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 13 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 20 สิงหาคม 2562 40 22 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 26 สิงหาคม 2562 40 20 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 27 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 28 สิงหาคม 2562 40 27 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 29 สิงหาคม 2562 40 22 รายชื่อ
10. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 30 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 2 กันยายน 2562 40 21 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 3 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
13. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 4 กันยายน 2562 40 4 รายชื่อ
14. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 5 กันยายน 2562 40 17 รายชื่อ
15. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 6 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 23 กันยายน 2562 30 6 รายชื่อ
18. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 24 กันยายน 2562 30 3 รายชื่อ
19. ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ